Invoice မ်ား ေရာင္းခ်နိုင္ေသာပလက္ေဖာင္း

စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားျပီးျဖစ္ေသာ invoices မ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား ေလလံတင္ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ေပးထားေသာ online ပလက္ေဖာင္းျဖစ္ပါသည္။

https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_desktop/public/2018-06/scott-webb-275095-unsplash.jpg?itok=1UjgntGv
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_tablet/public/2018-06/scott-webb-275095-unsplash.jpg?itok=GnyqDhpu
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_mobile/public/2018-06/scott-webb-275095-unsplash.jpg?h=d8b59f52&itok=zRNLE7et

How it works

Registration and Log in

Register and accomplish basic ‘KYC/AML’ requirements

Invoice Upload

Upload invoice receivable/s and wait for verification and approval

Invoice Auction

Invoices will be awarded to the Funder with the highest bid amount

Fund Disbursement

Discounted funds are transferred to the Invoice Seller within 1 - 3 days

ဘာေၾကာင့္ KyoPay ကိုအသံုးျပဳမလဲ?

https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/info_1/public/2018-07/asdasdsad.jpeg?h=04256450&itok=O97uj-eA
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/info_1/public/2018-07/asdasdsad.jpeg?h=04256450&itok=O97uj-eA
Fast and Simple

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ ပလက္ေဖာင္းသည္ ရိုးရွင္းၿပီး အသံုးျပဳသူမ်ားမွ လြယ္ကူစြာျဖင့္ ၎တို႕၏ invoice မ်ား၊ ေငြလႊဲမွဳမ်ားႏွင့္ ေငြေပးေခ်မွဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း  ေစာင့္ၾကည္႕ျခင္းတို႕  ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေငြေပးေခ်မွဳမ်ားမွာ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ရုိက္ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ေငြေပးေငြယူကိစၥမ်ားမွာ လွ်င္ျမန္ၿပီး စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရပါသည္။

https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/info_1/public/2018-06/brina-blum-156977-unsplash.jpg?itok=SxxJYdsf
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/info_1/public/2018-06/brina-blum-156977-unsplash.jpg?itok=SxxJYdsf
လံုၿခံဳစိတ္ခ်ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳရွိျခင္း

ေငြလႊဲေငြယူလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳသူတို႕၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို တိုက္ရိုက္သက္ဆုိင္ေသာ ကာယကံရွင္မ်ားသာ ၾကည္႕ရွဳခြင့္ စီမံခန္႕ခြဲခြင့္ ရွိပါသည္။

https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/info_1/public/2018-06/rawpixel-579221-unsplash.jpg?itok=WaU-bEKT
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/info_1/public/2018-06/rawpixel-579221-unsplash.jpg?itok=WaU-bEKT
ေစ်းေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈရွိျခင္း

ေလလံခ်ိန္အတြင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူအမ်ားအျပားမွ ေလလံဆြဲၾကျခင္းျဖင့္  ေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားကို  ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္။ ေရာင္းခ်သူ၏ invoice သည္ ၅%ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ စတင္ေသာ္လည္း  ေလလံဆြဲသူမ်ားမွ ၿပိဳင္ဆိုင္ရင္း ၄% ၃% စသည္ျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေစသည္။ ထုိသို႕ေလလံဆြဲေစျခင္းျဖင့္ ေရာင္းခ်သူဘက္မွ ေပးရေသာ ေလွ်ာ့ေစ်း% ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး invoice ေရာင္းခ်သူအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေစပါသည္။

Invooice ေရာင္းခ်သူမ်ား

ေငြေၾကးရရွိနိုင္မႈ

ဘဏ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုမတူဘဲ လုိအပ္ေသာ ေငြေၾကးမ်ားမွာ တစ္ဦးခ်င္း သို႕မဟုတ္ အဖြဲအစည္းမ်ားမွ ရင္းႏွီးထည့္၀င္ျခင္း ျဖစ္သင္ျဖင့္ ၁ ရက္ မွ - ၃ ရက္ အတြင္း ေငြရရွိနိုင္ပါသည္။

ေငြရရွိနိုင္မႈ ပမာဏ

သင့္ရဲ့ မူလ Invoice တန္ဖိုးအေပၚတြင္သာ (သက္ဆိုင္ေသာ အခြန္အခမ်ားကို ႏႈတ္ျပီး) ေလ်ာ့ေစ်းႏႈန္းကို သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ invoice ၏ ၁၀၀% ေပၚတြင္မူတည္ျပီး ေငြရရွိနိုင္ပါသည္။

ေလ်ာ့ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ျခင္း

ေလ်ာ့ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းသည္ invoice ေရာင္းခ်သူ၏ Credit Rating (ေငြေၾကးခိုင္လံုမႈ) အေပၚတြင္ အဓိက သတ္မွတ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အဓိကအားျဖင့္ invoice ေရာင္းခ်သူ မွ ၄င္း ထုတ္ကုန္ သို႕မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးခဲ့ေသာ Client (Payor) ၏ Credit Rating (ေငြေၾကးခိုင္လံုမႈ) အေပၚကို ၾကည့္၍ ေလ်ာ့ေစ်းႏႈန္းကို သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သမရိုးက် ေငြေခ်းမႈKyoPay
ဘဏ္မ်ားသာ ၀ယ္ယူနိုင္ျခင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ (တစ္ဦးခ်င္း သို႕မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း) တိုက္ရုိက္ ၀ယ္ယူနိုင္ျခင္း
Invoice ၏ ၇၀ % - ၈၀% အေပၚတြင္သာ ေရာင္းခ်နိုင္ျခင္း Invoice ၏ ၁၀၀% အေပၚတြင္ ေရာင္းခ်နိုင္ျခင္း
အာမခံပစၥည္း လိုအပ္မႈအာမခံ ပစၥည္း မလုိအပ္ပါ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ်ိန္ ၃ ပတ္ မွ ၆ ပတ္ အထိ ၾကာျမင့္ျခင္းလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ်ိန္ ၃ရက္သာ ၾကာျမင့္ျခင္း

Invoice ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္

Key Benefits

  • တင္းက်ပ္ေသာ invoice အေထာက္အထားစစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္
  • ခိုင္မာမွဳရွိၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားထံမွ invoice မ်ား
  • Invoice ၀ယ္ယူသူမ်ားကိုယ္စား KyoPay မွ ေငြေၾကးကို ေကာက္ခံကာ ၀ယ္ယူသူထံ ေငြျပန္လည္လႊဲေပးျခင္း
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_desktop/public/2018-06/building.jpg?h=9d608f7b&itok=FH9e89oI
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_tablet/public/2018-06/building.jpg?itok=mVQGAy1n
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_mobile/public/2018-06/building.jpg?h=1d8fcc42&itok=7JwN-Fsg

News & Announcement

Sep
18 / 18
(၁) ၾကိဳတင္မွန္းဆႏိုင္ေသာ ေငြေပးေခ်မည့္ ေန႔ရက္ ႏွင့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ျခင္း ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ၀ယ္ယူသူမ်ာ…
Sep
08 / 18
သင္ လကုန္တဲ့ရက္တိုင္း လက္ထဲမွာ င့ါ ပိုက္ဆံေတြ ဘယ္ေရာက္သြားလဲ၊ ဘာလို႕ ပိုက္ဆံ မစုမိတာလည္းဆိုၿပီး ေတြးေနမိပါသလား? ကြ်န္ေတာ္ ဘာေ…
Aug
28 / 18
Zawgyi Version  IMF မွ အာရွရဲ႕ "Final Frontier" လုိ႕ သတ္မွတ္ျခင္းခံထားရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ သန္း၆၀ ေက်ာ္ရွိျပီး GDP…

Subscribe to our newsletter

Our published articles will be send to your mail weekly.