သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ဆန္းသစ္ေသာ Invoice ေရာင္း၀ယ္ေရးနည္းလမ္း
ရိုးရွင္း ျမန္ဆန္ျပီး ထိေရာက္မႈရွိျခင္း
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_desktop/public/2018-07/nikita-andreev-418516-unsplash.jpg?itok=GOrtbdyG
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_tablet/public/2018-07/nikita-andreev-418516-unsplash.jpg?h=ecd2ef86&itok=m-URdqWF
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_mobile/public/2018-07/nikita-andreev-418516-unsplash.jpg?h=f447ce01&itok=d7CvwfLs

For bidders / investors

Key Benefits

 • Strict invoice receivables validation procedures 
 • Invoice Receivables from Blue Chip and multinational companies in good standing 
 • Collection team follows up on Invoice payments and collect on the Funder’s behalf
How to get started with KyoPay ?
Follow these simple steps to get quick access
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_desktop/public/2018-07/nik-macmillan-280300-unsplash_0.jpg?itok=UJJD6i6J
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_tablet/public/2018-07/nik-macmillan-280300-unsplash_0.jpg?itok=FgdITEsk
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_mobile/public/2018-07/nik-macmillan-280300-unsplash_0.jpg?itok=kyP3ApVM
အားသာခ်က္မ်ား
 • ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွဳနည္းလမ္းအသစ္
  • Riskအနည္းငယ္ျဖင့္ ကာလတိုရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအသစ္။
 • စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ အျမတ္အစြန္းရရွိႏုိင္ျခင္း
  • တစ္ႏွစ္အတြင္း ပွ်မ္းမွ်အျမတ္ ၁၅%မွ ၃၀% အထိရရွိႏိုင္ျခင္း။
 • ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းႏုိင္မွဳ
  • ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကာလအတြက္ ပံုေသသတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္္ရွိျခင္။း
  • Invoice ၏ ေငြေကာက္ခံရမည့္သက္တမ္း (Term of Invoice) တိုျခင္း။ (ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၄၅ရက္မွ ရက္၆၀အတြင္း)
KYC အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

Corporate Buyer

 • ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား
 • လုပ္ငန္းအခ်က္အလက္မ်ား
 • ႏုိင္ငံသားမွတ္ပံုတင္
  • မွတ္ပံုတင္/ပတ္စ္ပို႕ အြန္လိုင္းမိတၱဴ
  • တာဝန္ရွိသူ၏ မွတ္ပံုတင္/ပတ္စ္ပို႕ အြန္လိုင္းမိတၱဴ(ရွိခဲ့လွ်င္)
 • ကုမၸဏီလိပ္စာသို႕ လိပ္မူထားေသာ ေငြေတာင္းခံလႊာ (အနည္းဆံုးတစ္ေစာင္)
  • အေထြေထြသံုးဘီလ္မ်ား (လွ်ပ္စစ္မီး၊ေရ စသည္ျဖင့္)
  • ကုမၸဏီ၏ဘဏ္စာအုပ္မိတၱဴ /ဘဏ္စာရင္းရွင္းတမ္း
 • လုပ္ငန္းစာရြက္စာတမ္းမ်ား
  • ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ကဒ္
  • သင္းဖဲြ႕စည္းမ်ဥ္းမွတ္တမ္း (ရရွိနိင္လ်ွင္)
  • သင္းဖဲြ႕စည္းမ်ဥ္း
  • ေဖာင္ 6 , ေဖာင္ 26
  • KyoPay ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ အေကာင့္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ invoice မ်ားေရာင္းခ်ရန္ သေဘာတူညီေၾကာင္း BOD ဒါရိုက္တာအဖြဲအစည္း၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား (ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္အမွတ္မ်ားလည္း ေဖာ္ျပရမည္)
  • *ပို႕ကုန္/သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပို႕ကုန္သြင္းကုန္ လုိင္စင္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။

 

တစ္ဦခ်င္းဝယ္ယူသူ (Individual Buyer)

 • ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား
 • ႏုိင္ငံသားမွတ္ပံုတင္
  • မွတ္ပံုတင္/ပတ္စ္ပို႕ အြန္လိုင္းမိတၱဴ
  • တာဝန္ရွိသူ၏ မွတ္ပံုတင္/ပတ္စ္ပို႕ အြန္လိုင္းမိတၱဴ (ရွိခဲ့လွ်င္)
 • လက္ရွိေနထုိင္ရာလိပ္စာသို႕ လိပ္မူထားေသာ ေငြေတာင္းခံလႊာ (အနည္းဆံုးတစ္ေစာင္)
  • အေထြေထြသံုးဘီလ္မ်ား (လွ်ပ္စစ္မီး၊ေရ စသည္ျဖင့္)
  • ကုမၸဏီ၏ဘဏ္စာအုပ္မိတၱဴ /ဘဏ္စာရင္းရွင္းတမ္း

*ဖိုင္မ်ားကိုတင္ရာတြင္ အမ်ားဆံုး 5MB ထက္မပိုေသာ JPEG,PNG ႏွင့္ PDF ဖုိင္မ်ားကိုသာ ခြင့္ျပဳပါသည္။

Testimonials

What businesses says about KyoPay Technologies

https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_desktop_small/public/2018-07/building.jpg?h=8c5e0d1b&itok=KyOIIXBT
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_tablet_small/public/2018-07/building.jpg?h=c34b5ddd&itok=pjR40mTG
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_mobile_small/public/2018-07/building.jpg?itok=O9twQ3jv