သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ဆန္းသစ္ေသာ Invoice ေရာင္း၀ယ္ေရးနည္းလမ္း
ရိုးရွင္း ျမန္ဆန္ျပီး ထိေရာက္မႈရွိျခင္း
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_desktop/public/2018-07/nikita-andreev-418516-unsplash.jpg?itok=GOrtbdyG
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_tablet/public/2018-07/nikita-andreev-418516-unsplash.jpg?h=ecd2ef86&itok=m-URdqWF
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_mobile/public/2018-07/nikita-andreev-418516-unsplash.jpg?h=f447ce01&itok=d7CvwfLs

For bidders / investors

Key Benefits

 • Strict invoice receivables validation procedures 
 • Invoice Receivables from Blue Chip and multinational companies in good standing 
 • Collection team follows up on Invoice payments and collect on the Funder’s behalf
How to get started with KyoPay ?
Follow these simple steps to get quick access
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_desktop/public/2018-07/nik-macmillan-280300-unsplash_0.jpg?itok=UJJD6i6J
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_tablet/public/2018-07/nik-macmillan-280300-unsplash_0.jpg?itok=FgdITEsk
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_mobile/public/2018-07/nik-macmillan-280300-unsplash_0.jpg?itok=kyP3ApVM
အားသာခ်က္မ်ား
 • ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွဳနည္းလမ္းအသစ္
  • Riskအနည္းငယ္ျဖင့္ ကာလတိုရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအသစ္။
 • စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ အျမတ္အစြန္းရရွိႏုိင္ျခင္း
  • တစ္ႏွစ္အတြင္း ပွ်မ္းမွ်အျမတ္ ၁၅%မွ ၃၀% အထိရရွိႏိုင္ျခင္း။
 • ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းႏုိင္မွဳ
  • ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကာလအတြက္ ပံုေသသတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္္ရွိျခင္။း
  • Invoice ၏ ေငြေကာက္ခံရမည့္သက္တမ္း (Term of Invoice) တိုျခင္း။ (ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၄၅ရက္မွ ရက္၆၀အတြင္း)
KYC အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

Corporate Buyer

 • ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား
 • လုပ္ငန္းအခ်က္အလက္မ်ား
 • ႏုိင္ငံသားမွတ္ပံုတင္
  • မွတ္ပံုတင္/ပတ္စ္ပို႕ အြန္လိုင္းမိတၱဴ
  • တာဝန္ရွိသူ၏ မွတ္ပံုတင္/ပတ္စ္ပို႕ အြန္လိုင္းမိတၱဴ(ရွိခဲ့လွ်င္)
 • ကုမၸဏီလိပ္စာသို႕ လိပ္မူထားေသာ ေငြေတာင္းခံလႊာ (အနည္းဆံုးတစ္ေစာင္)
  • အေထြေထြသံုးဘီလ္မ်ား (လွ်ပ္စစ္မီး၊ေရ စသည္ျဖင့္)
  • ကုမၸဏီ၏ဘဏ္စာအုပ္မိတၱဴ /ဘဏ္စာရင္းရွင္းတမ္း
 • လုပ္ငန္းစာရြက္စာတမ္းမ်ား
  • ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ကဒ္
  • သင္းဖဲြ႕စည္းမ်ဥ္းမွတ္တမ္း (ရရွိနိင္လ်ွင္)
  • သင္းဖဲြ႕စည္းမ်ဥ္း
  • ေဖာင္ 6 , ေဖာင္ 26
  • KyoPay ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ အေကာင့္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ invoice မ်ားေရာင္းခ်ရန္ သေဘာတူညီေၾကာင္း BOD ဒါရိုက္တာအဖြဲအစည္း၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား (ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္အမွတ္မ်ားလည္း ေဖာ္ျပရမည္)
  • *ပို႕ကုန္/သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပို႕ကုန္သြင္းကုန္ လုိင္စင္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။

 

တစ္ဦခ်င္းဝယ္ယူသူ (Individual Buyer)

 • ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား
 • ႏုိင္ငံသားမွတ္ပံုတင္
  • မွတ္ပံုတင္/ပတ္စ္ပို႕ အြန္လိုင္းမိတၱဴ
  • တာဝန္ရွိသူ၏ မွတ္ပံုတင္/ပတ္စ္ပို႕ အြန္လိုင္းမိတၱဴ (ရွိခဲ့လွ်င္)
 • လက္ရွိေနထုိင္ရာလိပ္စာသို႕ လိပ္မူထားေသာ ေငြေတာင္းခံလႊာ (အနည္းဆံုးတစ္ေစာင္)
  • အေထြေထြသံုးဘီလ္မ်ား (လွ်ပ္စစ္မီး၊ေရ စသည္ျဖင့္)
  • ကုမၸဏီ၏ဘဏ္စာအုပ္မိတၱဴ /ဘဏ္စာရင္းရွင္းတမ္း

*ဖိုင္မ်ားကိုတင္ရာတြင္ အမ်ားဆံုး 5MB ထက္မပိုေသာ JPEG,PNG ႏွင့္ PDF ဖုိင္မ်ားကိုသာ ခြင့္ျပဳပါသည္။

Testimonials

What businesses says about KyoPay Technologies

KyoPay gives employees like us a chance to invest without having huge sums of money. With just kyats 10 lakhs, we are able to bid for small invoices, which makes it very convenient for us. We can begin with what we can afford. As the interest earned is 2-3% a month. It is also higher…
KyoPay has introduced me to the concept of buying invoices and now I am fully onboard. The platform they have introduced is easy to use, giving you the right information in a transparent manner, making the whole process a breeze. 
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_desktop_small/public/2018-07/building.jpg?h=8c5e0d1b&itok=KyOIIXBT
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_tablet_small/public/2018-07/building.jpg?h=c34b5ddd&itok=pjR40mTG
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_mobile_small/public/2018-07/building.jpg?itok=O9twQ3jv