KyoPay

https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_desktop_title_cover/public/2018-07/nastuh-abootalebi-284883-unsplash.jpg?itok=LJMmO-bI
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_tablet_title_cover/public/2018-07/nastuh-abootalebi-284883-unsplash.jpg?itok=caZFdYh-
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_mobile_title_cover/public/2018-07/nastuh-abootalebi-284883-unsplash.jpg?itok=qRDI_KEr

KP Technologies (KyoPay), သည္ လွ်င္ျမန္လြယ္ကူၿပီး လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္ေစရန္အတြက္ ၄င္းတို႕၏ invoices မ်ားကို  အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားေသာ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ လွ်င္ျမန္ေစရန္အတြက္ ေျဖရွင္းနည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုိသူလုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေပးေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

KyoPay သည္ လက္ရွိ စီးပြားေရး တက္သစ္စနိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုးေနေသာ Business Model ကို အသံုးျပဳထားျခင္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံရွိ SMEလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၄င္းတို႕၏ ရရန္ရွိ invoice မ်ားကို online မွ တဆင့္ ေငြေၾကးခိုင္မာမႈရွိေသာ Client မ်ားထံ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ကာ ေငြေၾကးအျဖစ္ ဖန္တီးခြင့္ ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးထားပါသည္။

KyoPay  ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေနွာင္းပိုင္းတြင္ Anthem Asia (Myanmar) Limited ႏွင့္ Acudeen Technolgies တို႕ ပူးေပါင္း၍ တည္ေထာင္ထားပါသည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ “ၾကိဳတင္ေပးေခ်ျခင္း” ဟူေသာအဓိပၸါယ္ျဖင့္ “KyoPay” ဟု အမည္ေပးခဲ့ျပီး   ျမန္မာ့ရိုးရာအရ ကံေကာင္းေစသည့္ သေကၤတအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အေျမာ္ျမင္ၾကီးမားျပီး ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း အဓိပၸါယ္ကိုေဖာ္ေဆာင္ေသာ ဇီးကြက္ရုပ္ကို KyoPay ၏ အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ အသံုးျပဳထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေငြေၾကးစိမ္ေခၚမွဳမ်ားကိုရင္ဆုိင္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ေစ်းကြက္တြင္ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ KyoPay မွကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

Moveable Assests ႏွင့္ နည္းပညာတို႕ကို အသံုးျပဳျပီး အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) ေငြေျကးလည္ပတ္မႈအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ အခ်ိိန္မေရြး လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳနိုင္ေသာ Online Platform ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ရည္မွန္းခ်က္

ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ အြန္လိုင္း ပလက္ေဖာင္းကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ SME လုပ္ငန္းမ်ား  ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ အတြက္ ေရရွည္အသံုးျပဳနိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစမည္႕ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္း တစ္ရပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီတည္ေထာင္သူမ်ားအတြက္လည္း ေရရွည္တည္တံ့နိုင္မည့္တန္ဖိုးတခုကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးနိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

အဓိကတန္ဖိုးထားမႈ

KyoPay ၏ အဓိကတန္ဖိုးမ်ားမွာ customer မ်ားႏွင့္ရွယ္ရာရွင္မ်ားအေေပၚထားရွိသည္႕ ဝန္ေဆာင္မွဳႏွင့္ တန္ဖိုးထားမွဳတို႕ျဖစ္သည္။ ထိုတန္ဖိုးမ်ားကို ကုမၸဏီစီမံခန္႕ခြဲသူမ်ား၊ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ပါတနာမ်ားမွ အခိုင္အမာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕အဖြဲ႕အစည္းသည္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ နည္းပညာ ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားအၾကား လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး လက္ရွိ ေငြေၾကးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ နည္းစနစ္မ်ားမွသည္လုပ္ငန္းငယ္မ်ားအတြက္ ပိုမိုသက္သာလြယ္ကူေစသည္႕ ေငြေၾကးနည္းစနစ္အေျပာင္းအလဲမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လူႀကီးမင္းတုိ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မွန္ကန္စြာ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္အားလံုးတို႕ကို ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ နည္းပညာ ပလက္ေဖာင္းတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဖာ္ျပထားရွိ ပါသည္။ ယံုၾကည္ရေသာ အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ အစုရွယ္ရာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဘ႑ာေရးႏွင့္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွဳ က႑တို႕တြင္  ေရွးရိုးနည္းစနစ္တို႕မွသည္ ပိုမိုဆန္းသစ္ေသာနည္းစနစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

KyoPay ၏နည္းပညာကို အသံုးျပဳၿပီး စီးပြားေရးတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလုိသူအားလံုးအတြက္ မွ်တမွဳရွိေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ တျခားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအေပၚတြင္လည္း မွ်တမႈျဖစ္ေစေသာနည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အေနျဖင့္ ကြ်န္ုပ္္တို႕ ကုမၸဏီ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေသာ ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တျခားဆက္စပ္သူအားလံုးတို႕ကို တန္ဖိုးထားေလးစားစြာ ဆက္ဆံျခင္းမွာလည္း ကြ်န္ုပ္တို႕၏ တန္ဖိုးထားမႈ တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

Partners (Joint Venture Investors)
Acudeen Technologies Inc.

Acudeen သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုိင္ငံတြင္ invoice discounting လုပ္ငန္းကို ပထမဦးဆံုး စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ Acudeen အေနျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား SME လုပ္ငန္းေပါင္း ၄၀၀ေက်ာ္ကို ၄င္း၀န္ေဆာင္မႈေပးနိုင္ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

Acudeen အေၾကာင္း အေသးစိတ္ ဖတ္ရွဳရန္ https://acudeen.com/

 

Anthem Asia (Myanmar) Ltd.

Anthem Asia သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေရရွည္မွာ စီးပြားေရး အလားအလာေကာင္းရွိေသာ SMEလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထား၍ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ အၾကံေပးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္း SME လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္း ရင္းႏွီးျမွပ္နံမွဳည္းလမ္းအသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးတို႕အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္႕ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

Anthem Asia အေၾကာင္း အေသးစိတ္ဖတ္ရွဳရန္ http://anthemasia.com/