ကြ်န္ပ္တို့ကုမၸဏီ၏အဖဲြ႕၀င္မ်ား

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဆန္းသစ္ေသာနည္းပညာကိုအသံုးျပဳ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ SME လုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးႏုိင္မည္႕ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေရးကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ လက္ရွိမွာ ျမန္မာနိင္ငံအတြက္ လက္ေတြ႕ထိေရာက္သည့္ အက်ိဳးရွိမႈမ်ားကို ဖန္တီးလိုသူမ်ား ၊ ကြ်န္ပ္တို့ ကုမၸဏီ၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္လိုသူမ်ားကို KyoPay မွ ရွာေဖြလွ်က္ရွိပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ ပထမဦးဆံုးေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္  ပါ၀င္လုိ္က္ပါ။

လစ္လပ္ေနေသာရာထူးမ်ား
Accounts Officer / Trainer
Full Time

Job Description:

The Accounts Officer will be mainly responsible for client acquisition and closing.

Key Responsibilities:

 • Building your own sales funnel, and leads management
 • Pitching the product to potential clients and partners
 • Conducting introductory orientation to new clients and partners
 • Provide assistance and support during marketing and networking events
 • Assist new client until contract close
 • Achieve monthly goals and KPIs

Job Qualifications:

 • Strong demonstrable experience from a similar role in a start up company environment
 • 1 - 3 year work experience as an Accounts Officers / Client Relationship Manager or the equivalent
 • Basic understanding of financial concepts and products
 • Skilled in Microsoft programs – MS Excel, MS PPT
 • Strong verbal and communication skills
 • Strong critical thinking and logical thinking and reasoning skills
 • Self – motivated with the ability to work independently
 • Have meticulous attention to detail

Department Address:

Hintha Business Center, Floor 3, 608 Merchant Road (corner of 31st St.), Pabedan Township, ရန္ကုန္ 11141

Business Development Manager
Full Time

Job Description:

We are looking for a Business Development Manager who can build and close partnerships, focus on campaigns, and communications strategies for new and existing clients and partners.

Key Responsibilities:

 • Develops negotiating strategies and positions by studying integration of new venture with company strategies and operations; examining risks and potentials; estimating partners' needs and goals.
 • Locates or proposes potential business deals by contacting potential partners; discovering and exploring opportunities.
 • Promotes and sells the brand to potential partners and clients
 • Closes new business deals by coordinating requirements; developing and negotiating contracts; integrating contract requirements with business operations.
 • Build an efficient sales pipeline from scratch
 • Build long term relationship with new and existing customers
 • Conduct research to identify market potential and customer needs

Job Qualifications:

 • Strong demonstrable experience from a similar role in a start up company environment
 • Relevant Banking / Finance related experience
 • Tech savvy
 • Currently working or worked as a Business Development or an equivalent
 • Experience working with Multinational Companies in Myanmar
 • Experience working with small businesses in Myanmar
 • Fluent in English
 • Relevant experience in directing/leading a team
 • Knowledgeable in building function KPIs and building sales funnels

 

Department Address:

Hintha Business Center, Floor 3, 608 Merchant Road (corner of 31st St.), Pabedan Township, ရန္ကုန္ 11141

Collections Officer
Full Time

Job Description:

The Collections Officer is responsible for maintaining client relationship through efficient and soft collection strategies.

Key Responsibilities:

 • Responsible for performing / making Outbound & Inbound calls from clients.
 • Maintains updated customer contact information in the collections systems and ensures correctness of details (phone numbers, emails & addresses)
 • Responsible in collecting receivables thru call, texts & emails.
 • Responsible in reminding clients of their due dates and continuously monitor accounts.
 • Consistently & efficiently maintains contact with clients to avoid incurring past due accounts.
 • Must be detail-oriented regarding the inputs needed in the collections report.
 • Should be in-charge of making follow-ups on the collections for each account starting on due date up to adjusted due date.
 • Responsible for updating collections report every time there will be instructions coming from clients.
 • Responsible in making follow up on promises / commitments to pay to ensure collections.
 • Performs skip tracing to make sure constant contact with clients.
 • Documents all information gathered from collections accurately.
 • Refer problem accounts to immediate officer for proper handling.
 • Responsible for the preparation of daily, weekly and monthly reports needed.
 • Propose for the improvement of current collections process.
 • Perform adhoc duties that may be assigned from time to time.

Job Qualifications:

 • At least 1 year experience as a collections agent or a related field
 • Experience in Business to Business collections
 • Is familiar with the nature of factoring / invoice discounting 
 • Knowledgeable in Microsoft programs – MS Excel, MS PPT
 • Strong verbal and communication skills
 • Strong critical thinking and logical thinking and reasoning skills
 • Have meticulous attention to detail

Department Address:

Hintha Business Center, Floor 3, 608 Merchant Road (corner of 31st St.), Pabedan Township, ရန္ကုန္ 111418

Customer / IT Support
Full Time

Job Description:

 

Key Responsibilities:

 • Responsible for the day to day client relationship management
 • Responding to enquiries and questions from clients concerning operations and the online platform
 • Managing client complaints using a pro-active approach
 • Tracking and documenting all incidents and issues, and seeing to it that they are resolved within a given timeframe.
 • Coordinate with the Marketing Associate in using and training online tools for customer care and management
 • Relay platform concerns and issues with the PH development team
 • Ensure overall customer satisfaction
 • Perform adhoc duties that may be assigned from time to time.

Job Qualifications:

 • Strong demonstrable experience from a similar role in a start up company environment
 • 1 - 2 year work experience in customer support and management
 • Knowledgeable in Microsoft programs – MS Excel, MS PPT
 • Strong verbal and communication skills
 • Strong critical thinking and logical thinking and reasoning skills
 • Self – motivated with the ability to work independently
 • Have meticulous attention to detail
 • Fluent in English and Burmese

Department Address:

Hintha Business Center, Floor 3, 608 Merchant Road (corner of 31st St.), Pabedan Township, ရန္ကုန္ 11141

Marketing Associate
Full Time

Job Description:

The Marketing Officer is expected to lead and manage all online marketing activities (including website and social media management, content creation, and graphic design). And to support business development on offline marketing and below the line marketing initiatives.

Key Responsibilities:

 • Management of corporate website and social media accounts
 • Creation of weekly content and proposal of content timeline for social media accounts
 • Tracking and monitoring of website and social media traffic and reporting it to management
 • Doing market research to understand market needs and to build an effective approach to KyoPay’s target market
 • Planning, preparation, and implementation of online Marketing campaigns and activities targeted towards building brand awareness and client acquisition
 • Planning, preparation, and implementation of offline Marketing campaigns and activities targeted towards client acquisition
 • Proposal and Implementation of SEO strategies
 • Achieve monthly goals and KPIs

Job Qualifications:

 • Strong demonstrable experience from a similar role in a start up company environment
 • Must possess a Bachelor’s Degree in Marketing, Computer Science, or the equivalent
 • 1 - 3 year work experience in the field of Marketing
 • Preferred candidate: SEO certified or working experience in the field of Digital Marketing
 • Proficient in Adobe Photoshop/Illustrator/InDesign, Gimp, or an equivalent
 • Knowledgeable in Google Analytics
 • Skilled in Microsoft programs – MS Excel, MS PPT
 • Strong verbal and communication skills
 • Strong critical thinking and logical thinking and reasoning skills
 • Self – motivated with the ability to work independently
 • Have meticulous attention to detail

Department Address:

Hintha Business Center, Floor 3, 608 Merchant Road (corner of 31st St.), Pabedan Township, ရန္ကုန္ 11141

ဘယ္လိုေလ်ွာက္ထားရမလည္း

စိတ္ပါ၀င္စား၍ေလ်ွာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ Subject တြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ျခင္း (သင္ေလ်ွာက္ထားလိုေသာရာထူး) ကို ေရးျပီး Cover Letter ႏွင့္ Resume တို့ကို  careers@kyopay.co သို႕ေပးပို႔ေလ်ွာက္ထားနိင္ပါသည္။