သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ဆန္းသစ္ေသာ Invoice ေရာင္း၀ယ္ေရးနည္းလမ္း
ရိုးရွင္း ျမန္ဆန္ျပီး ထိေရာက္မႈရွိျခင္း
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_desktop/public/2018-07/sell%20an%20invoice.jpg?h=9d46e3d1&itok=FXszBmPt
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_tablet/public/2018-07/sell%20an%20invoice.jpg?h=cf9ec146&itok=9viDhzRG
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_mobile/public/2018-07/sell%20an%20invoice.jpg?h=a21901a6&itok=uJbmFAzv

For Invoice Sellers

Availability

Source of funds come from 3rd party buyers, usually High Net Worth Individuals and MFIs. Compared to Banks processing takes only 1 - 3 business days.

Exposure

Amount to be discounted is equivalent to the full value of the invoice less applicable taxes

Basis of Credit

The Seller of the invoice is not the main basis for credit rating checks. Credit is based on the financial standing of the invoice seller's clients whom they provided the product or service to.

TraditionalKyoPay
Bought by BanksBought by 3rd Party Investors
100% is discounted70% - 80% is discounted
Hard CollateralNo Collateral
3 - 6 wks processing3 days processing
ဘယ္လုိစတင္မလဲ
Follow these simple steps to get quick access
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_desktop/public/2018-07/nik-macmillan-280300-unsplash.jpg?itok=pD1lEPyO
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_tablet/public/2018-07/nik-macmillan-280300-unsplash.jpg?itok=bAjrcsSR
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_mobile/public/2018-07/nik-macmillan-280300-unsplash.jpg?itok=OWNFo5s7
အားသာခ်က္မ်ား
 • ေလလံဆြဲျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚနိုင္ကာ ေလ်ာ့ေစ်းပမာဏေလ်ာ့နည္းေစျခင္းအားျဖင့္ ေငြေၾကးကုန္က်မွဳ သက္သာေစျခင္း
  • ေငြေၾကးကုန္က်မႈ သက္သာေသာနည္းလမ္း၊ ရိုးရွင္းလြယ္ကူေသာလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ေငြျမန္ျမန္ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
 • လိုအပ္ေသာအခ်ိန္အတြင္း ေငြေၾကးရရွိေစျခင္း (၃ရက္မွ၅ရက္အတြင္း)
  • Invoice စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းကို တေနရာတည္းတြင္ အျပီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း။ 
  • ဘဏ္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္၍ ေငြေပးေခ်မႈကိစၥရပ္မ်ား လွ်င္ျမန္ေစျခင္း။
 • လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာေငြကို ရရွိနိုင္ရန္ လြယ္ကူျခင္း
  • အာမခံပစၥည္းမလိုအပ္ျခင္း။
  • လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးခိုင္လံုမႈဆိုင္ရာ စစ္ေဆးျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားသည္ invoice ေရာင္းခ်သူ၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနအေပၚတြင္ မမူတည္ျခင္း။
 • ေရာင္းခ်သူမွ ေငြကိုကိုယ္တုိင္ေကာက္ခံရန္ မလိုအပ္ျခင္း
  • KyoPay မွ Invoice ကိုေကာက္ခံေပးျခင္း
  • SME လုပ္ငန္းကို ေငြေပးေခ်မွဳပ်က္ကြက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း
KYC လိုအပ္ခ်က္မ်ား
 • ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား
 • လုပ္ငန္းအခ်က္အလက္မ်ား
 • ႏုိင္ငံသားမွတ္ပံုတင္
  • မွတ္ပံုတင္/ ပတ္စ္ပို႕
  • ကုိယ္စားလွယ္လႊဲအပ္သူ၏ မွတ္ပံုတင္/ပတ္စ္ပို႕ (ရွိခဲ့လွ်င္)
 • ကုမၸဏီလိပ္စာသို႕ လိပ္မူထားေသာ ေငြေတာင္းခံလႊာ (အနည္းဆံုးတစ္ေစာင္)
  • အေထြေထြသံုးဘီလ္မ်ား (လွ်ပ္စစ္မီး၊ေရ စသည္ျဖင့္)
  • ကုမၸဏီ၏ဘဏ္စာအုပ္မိတၱဴ /ဘဏ္စာရင္းရွင္းတမ္း
 • လုပ္ငန္းစာရြက္စာတမ္းမ်ား
  • ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ကဒ္
  • သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္း (ရႏိုင္လွ်င္)
  • သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း
  • ေဖာင္ 6 , ေဖာင္ 26
  • KyoPay ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ အေကာင့္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ invoice မ်ားေရာင္းခ်ရန္ သေဘာတူညီေၾကာင္း BOD ဒါရိုက္တာအဖြဲအစည္း၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား (ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္အမွတ္မ်ားလည္း ေဖာ္ျပရမည္)
  • *ပို႕ကုန္/သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပို႕ကုန္သြင္းကုန္ လုိင္စင္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။

*ဖိုင္မ်ားကိုတင္ရာတြင္ အမ်ားဆံုး 5MB ထက္မပိုေသာ JPEG,PNG ႏွင့္ PDF ဖုိင္မ်ားကိုသာ ခြင့္ျပဳပါသည္။

Testimonials

What businesses says about KyoPay Technologies

https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_desktop_small/public/2018-07/building.jpg?h=8c5e0d1b&itok=KyOIIXBT
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_tablet_small/public/2018-07/building.jpg?h=c34b5ddd&itok=pjR40mTG
https://www.kyopay.com.mm/sites/default/files/styles/background_image_mobile_small/public/2018-07/building.jpg?itok=O9twQ3jv